Golfvereniging Dongen

Wedstrijdreglement

Artikel  1               Algemeen

Het wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden van golfvereniging Dongen.

Iedereen die zich voor de wedstrijden inschrijft of daaraan deelneemt, wordt verondersteld met dit reglement bekend en akkoord te zijn.
Deelnemers worden speciaal attent gemaakt op de R&A “Rules of Golf” .
Daar waar het woord “deelnemer(s), medespeler, tegenstander, speler(s) of hij” gebruikt wordt, dient dit ook gelezen te worden als “deelneemster(s), medespeelster, tegenstandster, speelster(s) of zij”.
De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden. Aan de commissie is de behandeling opgedragen van overtredingen van de golfregels en/of bepalingen van het wedstrijdreglement door deelnemers aan wedstrijden van golfvereniging Dongen en de personen die de deelnemer op diens verzoek bij de uitvoering van de deelname bijstaan.
Voor de Wedstrijdcommissie dient te worden gelezen de commissie die belast is met de organisatie van de betreffende wedstrijd.
Voor elke wedstrijd benoemt de Wedstrijdcommissie een wedstrijdleiding die namens haar optreedt voor de betreffende wedstrijd.
Artikel  2               Deelname           

Alleen leden kunnen zich voor wedstrijden inschrijven.
Bij wijze van uitzondering (bijvoorbeeld een Vrienden- of Vriendinnen dag) kan de Wedstrijdcommissie toestaan dat niet-leden als introducé tot een wedstrijd worden toegelaten.
Voor deelname aan qualifying wedstrijden is minimaal vereist een EGA handicap van 54.0 of lager.
Ook voor deelname aan non-qualifying wedstrijden wordt uitgegaan van een handicap van maximaal 54.
Funwedstrijden zijn per definitie non-qualifying.
De Wedstrijdcommissie bepaalt het inschrijfgeld of inleg in natura voor de betreffende wedstrijd.
Officiële clubkampioenschappen worden gehouden zonder handicapverrekening en zonder inschrijfgeld.
Officiële clubkampioenschappen zijn:
kampioenschap strokeplay individueel
kampioenschap stableford individueel
kampioenschap matchplay individueel
kampioenschap foursome h/h en d/d
kampioenschap mixed foursome (h/d)
De Wedstrijdcommissie bepaalt per wedstrijd welke (handicap)categorieën aan de wedstrijd mogen deelnemen en de indeling ervan.
Wie inschrijft voor een (kampioens)wedstrijd volgens het “knock-out” systeem, is verplicht beschikbaar te zijn voor eventuele volgende rondes tot en met de finale.
 Artikel  3               Inschrijving

De inschrijving voor wedstrijden geschiedt via de website van de softwareleverancier (Online Golfsystems). Voor inloopwedstrijden kan men zich aanmelden via de terminal in het clubhuis, of bij de aanwezige wedstrijdleiding. Daarnaast kan men zich aanmelden voor een wedstrijd via het emailadres van de Wedstrijdcommissie of telefonisch.
De Wedstrijdcommissie vermeldt bij de wedstrijden de  datum en tijdstip van sluiting van de inschrijving, het maximaal aantal deelnemers dat kan spelen, het verschuldigd inschrijfgeld en de wedstrijdvorm.
De deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor een juiste inschrijving.
Acceptatie vindt plaats in volgorde van (geldige) inschrijvingen..
Artikel  4               Intrekken  inschrijving

Intrekking van de reeds gemaakte inschrijving kan uitsluitend door persoonlijk af te melden op de website van de softwareleverancier (Online Golfsystems).,

 Artikel  5               Sluiting van de inschrijving

De inschrijving en eventuele afmelding zijn mogelijk tot aan het sluitingstijdstip dat aangegeven is op de wedstrijdaankondiging.
Het is uitsluitend ter beoordeling van de wedstrijdleiding of te laat gedane inschrijvingen alsnog worden geaccepteerd.
Artikel  6               Voorkeur vroege of late starttijd

Indien de inschrijving de mogelijkheid biedt, kan men uitsluitend een voorkeur opgeven voor een vroege of late starttijd.  Aan deze opgave kan echter geen recht worden ontleend.

 Artikel  7               Startlijst

Op basis van de inschrijflijst bepaalt de Wedstrijdcommissie een startlijst voor de wedstrijd.
Deze startlijst wordt, met uitzondering van de inloopwedstrijden, uiterlijk 18 uur voor aanvang van de wedstrijd gepubliceerd op de website (OGS), dan wel per email aan de deelnemers toegezonden.
Elke deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor de controle van de juiste starttijd.
Artikel  8               Afmelding van deelname na sluiting van de inschrijving

Na sluiting van de inschrijving kan men zich uitsluitend in bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van de Wedstrijdleiding, nog afmelden.
Zo’n afmelding dient uitsluitend te geschieden bij de wedstrijdleiding.
Bij een gebleken onjuiste en/of ongegronde afmelding kan de Wedstrijdcommissie een sanctie opleggen.
 

Artikel  9               Melding op de wedstrijddag

De speler dient zich uiterlijk 30 minuten vóór zijn starttijd te melden bij de wedstrijdleiding om zijn scorekaart in ontvangst te nemen en het eventuele inschrijfgeld te voldoen. Hier krijgt hij te horen of zijn starttijd nog geldig is en zo niet wat zijn nieuwe tijd is geworden.
Bij niet tijdig melden kan de Wedstrijdcommissie een sanctie opleggen.
Indien een speler zonder nader bericht niet verschijnt voor deelname aan de wedstrijd waarvoor is ingeschreven, kan de Wedstrijdcommissie de betreffende speler een sanctie opleggen,  tenzij er verzachtende omstandigheden zijn. Zulks ter beoordeling van de Wedstrijdcommissie
Artikel  10            Starttijd

De deelnemer moet starten op de door de Wedstrijdcommissie vastgestelde tijd en zich hiervoor ten minste tien minuten voorafgaande aan die starttijd van de deelnemer bij de tee-box melden.
Starttijden en/of flightindelingen mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Wedstrijdcommissie worden gewijzigd.
Bij overtreding kan de Wedstrijdcommissie een sanctie opleggen.
Een deelnemer wordt geacht op zijn starttijd gereed te staan. Hij moet zonder oponthoud zijn bal in het spel brengen.
Indien de deelnemer pas na zijn starttijd op de afslagplaats aanwezig is, wordt artikel 6-3 van de Golfregels toegepast:
a)      bij minder dan vijf minuten: verlies van de eerst hole bij matchplay of twee slagen op de eerste hole bij strokeplay.

b)      anders diskwalificatie.

Artikel  11            Voortijdig de wedstrijd verlaten

Indien een speler zonder geldige reden een wedstrijd niet uitspeelt of die voortijdig verlaat, kan de Wedstrijdcommissie een sanctie opleggen overeenkomstig artikel 5 van de bijlage.

Artikel  12            Scorekaarten

De deelnemer ontvangt na betaling van het inschrijfgeld zijn scorekaart voor de wedstrijd.
De speler is zelf verantwoordelijk voor een eventueel foutief vermelde of gewijzigde handicap.
De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen op straffe van diskwalificatie.
Uiterlijk tien minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde dient de deelnemer zijn eigen scorekaart, na deze gecontroleerd te hebben en afgetekend in overeenstemming met de daarvoor geldende regels in te voeren in de Terminal en bij de Wedstrijdcommissie in te leveren.
 

 

Artikel 13             Langzaam spel

1.      U dient te allen tijde aansluiting te houden met de partij voor u. Bij het onnodig ophouden van een wedstrijd kan de Wedstrijdcommissie een straf opleggen overeenkomstig de suggesties in artikel 6-7 noot 2 van de Golfregels.

Een speler kan twee strafslagen krijgen op basis van Regel 6-7 (onnodig oponthoud) indien hij geen provisionele bal speelt, terwijl de situatie dit wel vereist

2.      Het uitspelen van een hole waarin men niet meer kan scoren (bijvoorbeeld in een Stableford wedstrijd of wedstrijd tegen PAR) kan door de commissie als onnodig oponthoud  aangemerkt worden.

3.      Ready Golf. Om de snelheid in het spel te bevorderen zijn de volgende aanbevelingen van toepassing in de wedstrijden:

Niet de speler die de eer heeft slaat als eerste af, maar de speler die als eerste klaar is om te slaan.
Als er in de verte nog een flight staat kunnen golfers die minder ver slaan alvast afslaan, daarna pas de longhitters.
Eerst je eigen bal slaan als je medespeler verderop naar een bal moet zoeken, dan pas helpen zoeken als dat nog nodig is.
Putten als je medespeler nog bezig is met het aanharken van een greenside bunker, ook al ligt de bal van je medespeler nog verder weg van de hole dan jouw bal.
Bij een korte putt meteen uitholen en niet eerst weer de bal marken en wachten totdat de medespeler heeft geput.
Bij matchplay wedstrijden kan geen Ready Golf worden toegepast
Artikel 14             Gelijkspel

Tijdens maandbekerwedstrijden wordt bij een gelijke score de formule “beste laatste 9-6-3-1 hole(s)“ toegepast. Indien deze formule weer een gelijke score oplevert zal er tenslotte worden geloot.
In andere wedstrijden (bijvoorbeeld de Dames- en/of de Heren-dag) kan de verantwoordelijke commissie bepalen, dat bij een gelijke score de speler met de laagste handicap voorgaat.
Bij de verenigingskampioenschappen matchplay en strokeplay zal bij gelijke stand op de 18e hole een suddendeath play-off volgen, te beginnen op hole 1 en vervolgens hole 9. Op deze beide holes wordt doorgespeeld tot er een beslissing is gevallen.
Indien een matchplaywedstrijd met handicapverrekening is, dan is de play-off wederom met handicapverrekening en wordt gespeeld over holes 1 - 18 tot er een beslissing is gevallen. (sudden death)
Artikel  15            Wedstrijd

De wedstrijdcommissie bepaalt de wedstrijdvorm en heeft de bevoegdheid, in bijzondere omstandigheden de wedstrijdvorm te wijzigen,  te onderbreken,  af te breken of af te gelasten.
De wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de “Rules of Golf” van de Royal & Ancient Golf Vereniging te St. Andrews.
Indien er voor een wedstrijd, naast de algemeen geldende “Local Rules” op de scorekaart, nog tijdelijke  “Local Rules” zijn, dan worden die bekend gemaakt vóór aanvang van de wedstrijd op de wedstrijddag.
Artikel  16             CBA systeem

Het CBA-systeem zal gehanteerd worden overeenkomstig het advies van de NGF.

Artikel  17            Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt in de regel plaats binnen een half uur na terugkeer van de laatste wedstrijddeelnemer.
Een prijswinnaar die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking verliest het recht op zijn prijs, tenzij de wedstrijdleiding vooraf anders beslist.
Bij kampioenschapswedstrijden blijven de prijzen beschikbaar voor de winnaars, ondanks dat deze eventueel niet aanwezig kunnen zijn bij de prijsuitreiking.
Artikel  18            Handicarts en Buggy’s

Het gebruik van Handicarts en/of Buggy’s tijdens een wedstrijd over één ronde op één speeldag is alleen toegestaan aan bezitters van een Handicart-gebruikerskaart, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de wedstrijdaankondiging.  
Medespelers mogen op geen enkele manier gebruik maken van de Handicart/Buggy, behoudens artikel 18 lid 4
Het willen delen van een Handicart/Buggy door twee bezitters van een Handicart-gebruikerskaart dient vóór de wedstrijd te worden gemeld bij de wedstrijdleiding en is alleen toegestaan indien deze het verzoek inwilligt.
4.      Om doorstroming in de baan te bevorderen mag een speler indien voorhanden in de flight gebruik maken van de buggy/handicart om terug te gaan naar de plek van waar zijn laatste bal werd gespeeld. Daarbij dient men de achteropkomende flight eerst door te zwaaien. (Etiquette Bal verloren)

Indien onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een Handicart/Buggy, volgt automatisch diskwalificatie voor de betreffende wedstrijd.
Artikel  19            Kleding

Deelnemers worden geacht verzorgde kleding te dragen.

Artikel  20            Hoffelijkheid

De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de Wedstrijdcommissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels.
De deelnemer dient zich te onthouden van elke handeling die de belangen kan schaden van de vereniging of van de golfsport in het algemeen.
Tijdens wedstrijden behoren deelnemers en personen die de deelnemer op diens verzoek bijstaan geen elektronische apparaten te gebruiken of stand-by te hebben. De wedstrijdleiding kan hier na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van afwijken op grond van ernstige redenen. Dit dient  vooraf aan de flightgenoten kenbaar worden gemaakt. Een mobiele telefoon dient daartoe in de trilstand te worden gezet. Indien er noodzaak is tot telefoneren of wordt een belangrijk telefoontje verwacht, dan dient dit vóór aanvang van de wedstrijd aan de flightgenoten kenbaar gemaakt te worden. Dit bijvoorbeeld ingeval van ziekte of iets dergelijks.
Indien er wordt gerookt, dienen peuken niet door de baan te worden achtergelaten.
Bij overtreding van de hoffelijkheidsregels kan de Wedstrijdcommissie sancties opleggen
Artikel  21            Sancties

De Wedstrijdcommissie is bevoegd sancties op te leggen bij overtreding van dit reglement.
De sancties die op grond van dit wedstrijdreglement kunnen worden opgelegd zijn vermeld in de bijlage onder punt 2 Sancties, behorend bij dit wedstrijdreglement.
Tegen een door de Wedstrijdcommissie opgelegde sanctie mag het getroffen lid bezwaar aantekenen bij het bestuur van de vereniging.
Artikel 22       Bewust oneerlijk spel

1.      Indien de marker of andere deelnemers waarnemen dat een speler zich schuldig maakt aan bewust oneerlijk spel, dienen zij dit na afloop van de wedstrijd te melden aan de Wedstrijdcommissie.

2.      De Wedstrijdcommissie neemt de melding in ontvangst en hoort de (vermoede) overtreder.

3.      Gehoord de beide partijen stelt de Wedstrijdcommissie vast:

a.       of voldoende vaststaat dat het oneerlijke spel heeft plaatsgevonden;

b.      wat de ernst is van de overtreding.

4.      Is sprake van een relatief lichte overtreding (bijvoorbeeld het bewust grounden van de club in een waterhindernis of bunker) kan de Wedstrijdcommissie een straf opleggen overeenkomstig artikel 7 van de Bijlage.

5.      Is sprake van een ernstig vergrijp (bijvoorbeeld het stiekem droppen van een nieuwe bal) rapporteert de Wedstrijdcommissie dit aan het bestuur van de vereniging.

6.      Indien onomstotelijk vaststaat dat er in ernstige mate sprake is van bewust oneerlijk spel, legt het bestuur een sanctie op die normaal zal bestaan uit:

a.       bij een eerste overtreding: uitsluiting voor 3 maanden van alle wedstrijden;

b.      bij een tweede overtreding: uitsluiting voor nog eens 6 maanden;

c.       bij een volgende overtreding: royement.

Artikel  23            Bijzondere bepalingen

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Wedstrijdcommissie.

Artikel  24            Inwerkingtreding

Dit Wedstrijdreglement inclusief bijlage, goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op  27 maart 2017,  zal alle vorige Wedstrijdreglementen vervangen en in werking treden op 27 maart 2017

 

Bijlage bij het Wedstrijdreglement

   

1.  Gedragregels

Onderstaande regels zijn als onderdeel van het Wedstrijdreglement en in aanvulling op eventueel andere toepasselijke reglementen van toepassing op alle wedstrijden van Golfvereniging Dongen, zowel op de golfbaan als daarbuiten.

Iedere speler behoort zich onder alle omstandigheden hoffelijk en sportief te gedragen. Indien een speler zich niet op zodanige wijze gedraagt, overtreed hij deze gedragregels.

Een overtreding van de gedragregels gedurende een ronde kan bestaan uit, doch is niet beperkt tot de navolgende situaties:

iedere handeling waarbij hij bewust het risico neemt de baan te beschadigen (behalve bij het doen van een slag naar de bal),
herhaaldelijk onwelvoeglijk taalgebruik, gooien met clubs of ballen en emotionele stemverheffingen,
gebrek aan respect voor officials, personeel van de golfbaan, medespelers en/of toeschouwers,
opzettelijke overtreding van de golfregels,
het achterhouden van enige doorslaggevende informatie omtrent een overtreding van de golfregels,
het verlaten van de baan gedurende een ronde die meetelt voor het resultaat zonder een official hiervan in kennis te stellen of om redenen die voor de wedstrijdleiding niet acceptabel zijn,
het zich niet houden aan de kledingvoorschriften.
Een overtreding van de gedragregels buiten de baan kan bestaan uit, doch is niet beperkt tot de navolgende situaties:

iedere vorm van vernieling van de baan, van eigendommen van de club of van de exploitant van de baan of andere personen,
iedere vorm van diefstal,
iedere vorm van onbehoorlijk gedrag jegens officials, personeel van de golfbaan, medespelers en/of toeschouwers,
iedere andere gedraging waarmee de speler de belangen en/of het imago van de club zou kunnen schaden.
 

 

 

 

2. Sancties

Afhankelijk van de ernst en de aard van de overtreding kan de wedstrijdcommissie een of meer van de volgende sancties opleggen:

uitsluiting voor de wedstrijd waar de overtreding plaatsvindt: de speler zal in dat geval niet in de gelegenheid worden gesteld zijn ronde af te maken,
uitsluiting van de speler voor een, twee of maximaal drie wedstrijden,
indienen van een klacht bij het bestuur van de vereniging.
 

Artikel
Onderwerp
Sanctie
Sanctie bij herhaling
1
Onjuiste of ongegronde afmelding
Betaling inschrijfgeld en uitsluiting voor 1 gelijksoortige wedstrijd
Betaling inschrijfgeld en uitsluiting voor maximaal 3  gelijksoortige wedstrijden
2
Niet tijdig afmelden bij wedstrijdleiding
Waarschuwing
Betaling inschrijfgeld en uitsluiting voor 1  gelijksoortige wedstrijd
3
Wegblijven zonder afmelding bij wedstrijdleiding
Betaling inschrijfgeld
Betaling inschrijfgeld en uitsluiting voor 2  gelijksoortige wedstrijden
4
Niet tijdig melden op de teeingground
Bij melding binnen 5 minuten na zijn starttijd: 2 slagen (strokeplay) of verlies van de eerste hole (matchplay).
Anders diskwalificatie
Niet van toepassing
5
Voortijdig de wedstrijd verlaten
Uitsluiting voor 1 gelijksoortige wedstrijd
Uitsluiting voor 2  gelijksoortige wedstrijden
6
Hoffelijkheid
Diskwalificatie of uitsluiting voor 1 wedstrijd
Uitsluiting voor maximaal 3 wedstrijden
7
Bewust oneerlijk spel
Diskwalificatie
Uitsluiting voor maximaal 3 wedstrijden
 

In alle gevallen zal het bestuur geïnformeerd worden over de opgelegde sanctie.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME