Statuten

De Hair Vrijdag Maris Notarissen
Doorlopende tekst van de statuten van
de vereniging: Golfvereniging Dongen, gevestigd te Dongen;
16 september 2013.

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de vereniging:
Golfvereniging Dongen, statutair gevestigd te Dongen, na
statutenwijziging bij akte op 16 september 2013 verleden voor notaris mr.
Josephus Antonius Daniël Maria Vrijdag te Oisterwijk.

Naam
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Golfvereniging Dongen.

Zetel
Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Dongen

Doel
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel de bevordering van het
    golfspel in de meest uitgebreide zin en het geven van
    gelegenheid tot de beoefening van die sport, en voorts
    het daartoe ten behoeve van haar leden ter beschikking
    stellen van golfbaan, clubhuis en andere faciliteiten en
    het organiseren van toernooien, wedstrijden en andere
    bijeenkomsten, met alle aan het voorgaande verwante activiteiten,
    alles in de ruimste zin met inachtneming
    van de statuten en het huishoudelijk reglement en de
    belangen van de Nederlandse Golf Federatie.
2. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Leden
Artikel 4
1. Leden van de vereniging kunnen zijn die personen van
    zestien jaar of ouder die zich als zodanig hebben
    aangemeld bij het bestuur en voldoen aan de bij reglement
    te stellen vereisten.
    Voorts kent de vereniging leden rechtspersonen indien en
    voor zover de algemene vergadering heeft besloten om
    leden rechtspersonen als lid van de vereniging te
2. De algemene vergadering kan op voordracht van het bestuur
    natuurlijke personen al dan niet lid van de vereniging
    benoemen tot "erelid" of "lid van verdienste" van de
    vereniging
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en
    adressen van alle leden en begunstigers zijn opgenomen

Aspirant leden en begunstigers
Artikel 5
1. Aspirant leden zijn zij die aan de activiteiten van de
    vereniging deelnemen, doch nog niet de zestienjarige
    leeftijd hebben bereikt.
2. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben
    de vereniging financieel te steunen met een door de
    algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen
    dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn
    toegekend en opgelegd.
    Begunstigers zijn wel contributie- en abonnementsgeld
    verschuldigd.

Toelating
Artikel 6
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden,
    aspirant leden en begunstigers. Het bestuur kan aan de
    toelating de verplichting verbinden een "speelrecht
    overeenkomst" nader te benoemen abonnement aan te gaan
    met de eigenaar of de exploitant van de golfbaan alwaar
    de vereniging de golfsport doet beoefenen.
2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering
    alsnog tot toelating besluiten.
3. Het bestuur kan criteria stellen aan de toelating tot
    tijd.
4. indien het maximaal aantal leden is bereikt, welk aantal
    door de vereniging in overleg met de exploitant
    overeengekomen is dient er een ledenstop te komen.
5. Bestuur is niet van voornemen een ballotagecommissie te
    vormen.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
1 . Het lidmaatschap eindigt.
    - door het overlijden van het lid, natuurlijk persoon;
    - door de liquidatie van het lid rechtspersoon;
    - door opzegging door het lid;
    - door opzegging door de vereniging . Deze kan geschieden
      wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor
      het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen,
      wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging
      niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de
      vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
      laten voortduren;
    - door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken
      wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen
      of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging
      op onredelijke wijze benadeelt
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
    bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de
    vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een
    verenigingsjaar en met inachtneming van een
    opzeggingstermijn van vier weken.
    Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd
    indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs
    niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
    voortduren
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige
    lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
    toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
    opgezegd
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn
    lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de
    leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen
    opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het
    bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door
    de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de
    vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
    laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit
    het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na
    de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep
    open bij de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten
    spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
    redenen in kennis gesteld.
    Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
    lid geschorst.
8. Het bestuur is in enige en hoogste instantie bevoegd een
    lid voor een tijdsduur van ten hoogste zes maanden te
    schorsen in de uitoefening van al zijn rechten of van
    bepaalde rechten ingeval het lid bij herhaling in strijd
    handelt met zijn verplichtingen of niet nakomt zijn
    verplichtingen als lid, onder welke verplichtingen mede
    begrepen de naleving van deze of namens het bestuur
    gestelde regels of aanwijzingen; het lid moet
    schriftelijk ter zake zijn gewaarschuwd.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een
    verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de
    jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen van aspirant leden en
begunstigers
Artikel 8
1. De rechten en verplichtingen van een aspirant lid of
    begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door
    opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse
    bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel
    blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
    bestuur.

Jaarlijkse  bijdragen
Artikel 9
1. De leden, de aspirant leden en begunstigers zijn gehouden
    tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de
    algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen
    daartoe in categorieën worden ingedeeld die een
    verschillende bijdrage betalen.
2. De bijdrage voor een verenigingsjaar is vanaf de aanvang
    van dat jaar verschuldigd. Het bestuur kan bepalen welke:
    toeslag verschuldigd is bij niet tijdige betaling en
    welke reductie wordt verleend bij voortijdige betaling.
    De hoogte van de toeslag en de reductie hangen af van de
    rentestand
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
    gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het
    betalen van een bijdrage te verlenen.

Rechten aspirant leden en begunstigers
Artikel 10
Behalve de overige rechten die aan de in artikel 5 van deze
statuten genoemde aspirant leden en begunstigers bij of
krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het
recht de door de vereniging georganiseerde projecten,
symposia, congressen en andere evenementen bij te wonen.

Bestuur
Artikel 11
1 . Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen die door
    de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
2. De benoeming van bestuursleden door de algemene
    vergadering geschiedt uit een of meer bindende
    voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het
    opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het
    bestuur als tenminste tien procent (10o/o) van de leden.Om
    voor bestuurslid in aanmerking te komen dient men
    tenminste drie jaar lid van de vereniging te zijn, of
    door het bestuur gevraagd te worden
    De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor
    de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien
    procent (10o/o) of meer leden moet voor de aanvang van de
    vergadering schriftelijk bij het bestuur worden
    ingediend
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden
    ontnomen door een met ten minste twee/derde van de
    uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
    vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste
    twee/derde van het aantal stemmen dat door de
    stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene
    vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de
    opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen
    dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt
    de benoeming uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap - periodiek aftreden - schorsing
Artikel 12
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd
    is benoemd, kan te allen tijde door de algemene
    vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die
    niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een
    besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
    termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn
    benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken
    rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie
    in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
    rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
    - door het eindigen van het lidmaatschap van de
      vereniging;
    - door bedanken voor het bestuur.

Bestuursfuncties besluitvorming van het bestuur
Artikel 13
1. Het bestuur heeft een voorzitter, welke als een zodanig
    bestuurslid door de algemene vergadering wordt gekozen.
    Het bestuur wijst uit zijn midden een penningmeester en
    een secretaris aan. Het bestuur kan voor de
    penningmeester en de secretaris een vervanger aanwijzen.
    Een vervanger van de voorzitter kan door het bestuur
    slechts met instemming van de algemene vergadering worden
    aangewezen. Met inachtneming van de eerste zin van dit
    lid kan een bestuurslid meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de
    secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en
    de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Bij
    staken van de stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen
    aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door
    het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak vertegenwoordiging
Artikel 14
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het
    bestuur belast met het besturen van de vereniging
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald
    blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo
    spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen,
    waarin de voorziening in de open plaats of de open
    plaatsen aan de orde komt
    Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid
    bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
    commissies die door het bestuur worden benoemd' Lid 3 van artikel
    16 is van overeenkomstige toepassing.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene
    vergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van
    overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
    van registergoederen, en tot het aangaan van
    overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
    hoofdelijkheid mede schuldenaar verbindt, zich voor een
    derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
    schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze
    goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden
    gedaan
5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde
    wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
    a. hetzij door het bestuur;
    b. hetzij door de voorzitter en de secretaris tezamen.
    Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van een of meer
    bestuursleden om schriftelijke volmacht te verlenen

 
 

Jaarverslag rekening en verantwoording
Artikel 15
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met
    eenendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
    vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit
    te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
    worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes
    maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens
    verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,
    een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
    vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de
    balans en de staat van baten en lasten met een
    toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze
    stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt
    de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt
    daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na
    verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke
    bestuurders in rechte vorderen dal zij deze
    verplichtingen nakomen.
4. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de
    algemene vergadering niet overgelegd een verklaring
    afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393
    lid 1 (Burgerlijk Wetboek), dan benoemt de algemene
    vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee
    leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De
    commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin
    van lid 1 en brengt aan de algemene vergadering
    verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de
    commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
    gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
    kas en de waarde te tonen, en inzage van de boeken en
    bescheiden van de vereniging te geven.
5. Het bestuur is verplicht bescheiden bedoeld in de leden 2
    en 3 zeven jaar lang te bewaren.

Algemene vergadering taak
Artikel 16
1. Aan de algemene vergaderingen komen in de vereniging alle
    bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan
    het bestuur zijn opgedragen
2. De algemene vergadering kan commissies instellen tot het
    uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting
    en bijstand van de algemene vergadering of van het
    bestuur.
3. De taak, de bevoegdheden en de werkwijze van deze commissies
    worden door het bestuur geregeld, voor zover
    zij niet uit het besluit tot instelling voortvloeien. Het
    bestuur voorziet in tussentijdse vacatures.
4. Aan commissies die door de algemene vergadering zijn
    ingesteld kunnen daarbij bepaalde bevoegdheden van het
    bestuur voor een daarbij tevens te bepalen tijdvak worden
    toegekend

Algemene vergaderingen
Artikel 17
1. Jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het
    verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering de
    jaarvergadering gehouden.
    In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
    - het jaarverslag en de rekening en verantwoording
      bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar
      bedoelde commissie dan wel de accountantsverklaring;
    - de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie
    - voorziening in eventuele vacatures;
    - voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd
      bij de oproeping voor de vergadering.
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls
    het bestuur dit wenselijk oordeelt
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten
    minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
    uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht
    tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
    termijn van niet langer dan vier weken na indiening van
    het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen
    geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
    die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
    artikel 21 of bij advertentie in ten minste een ter
    plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen
    dagblad
    De bestuurders kunnen alsdan anderen dan bestuursleden
    belasten met de leiding der vergadering en het opstellen
    der notulen.

Toegang en stemrecht
Artikel 18
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van
    de vereniging, alle aspirant leden en alle begunstigers.
    Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste
    bestuursleden; een geschorst lid heeft toegang tot de
    vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld,
    en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde
    personen beslist de algemene vergadering.
3. leder lid, dat niet geschorst is, heeft een stem.
    behoudens een andere regeling door de algemene
    vergadering kan per lid rechtspersoon dat niet geschorst
    is, één stem worden uitgebracht
4, Stemmen bij volmacht is toegestaan maar maximaal een
    volmacht per persoon

Voorzitterschap - notulen
Artikel 19
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de
    voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
    Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan
    treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan
    te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze
    niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
    vergadering daarin zelve
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de
    secretaris of een ander door de voorzitter daartoe
    aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de
    voorzitter en de notulist worden vastgesteld en
    ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen
    op hun kosten een notarieel proces verbaal van het
    verhandelde doen opmaken.
    De inhoud van de notulen of van het proces verbaal wordt
    ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 20
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de
    voorzitter dat door de vergadering een besluit is
    genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
    van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een
    niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in
    het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan
    betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
    meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
    niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
    stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
    stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
    oorspronkelijke stemming
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden
    alle besluiten van de algemene vergadering
    genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
    stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de
    volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede
    stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een
    tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
    Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid
    verkregen dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij
    één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
    hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen
    staken.
    Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de
    tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de
    personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
    evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die
    voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is
    uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het
    geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
    uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van
    die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer
    kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming
    tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot
    wie van beiden is gekozen
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende
    verkiezing van personen, dan is het verworpen
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de
    voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of
    één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
    Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten
    briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk
    tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming
    verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze
    niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis
    van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
    een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig
    of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden
    genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de
    orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot
    statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen
    oproeping plaatsgehad of is deze niet op de
    voorgeschreven wijze geschied of is enig ander
    voorschrift omtrent het oproepen en houden van
    vergaderingen of een niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 21
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het
    bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de
    adressen van de leden volgens het ledenregister, bedoeld
    in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten
    minste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
    vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel22.

Statutenwijziging
Artlkel22
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering
    worden gebracht dan door een besluit van een algemene
    vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
    aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden
    voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering
    ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
    daarmee verband houdende formaliteit
    hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de
    vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
    voorgedraagde wijziging woordelijk is opgenomen, op een
    daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen
    tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden
    Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste
    twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een
    vergadering waarin ten minste tweede/derde van de leden
    tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde
    van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt
    binnen vier weken daarna een tweede vergadering
    bijeengeroepen overeenkomstig de wijze als in artikel 21
    bepaald en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat
    in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht
    het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan
    worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/
    derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
    hiervan een notariële akte is opgemaakt.
    Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
    bevoegd.

Ontbinding
Artikel 23
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van
    de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en
    3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
    toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die
    ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. leder
    hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot
    ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het
    batig saldo worden gegeven.

Huishoudelijk reglement
Artikel 24
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk
    reglement vaststellen
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn
    met de wet - ook niet waar de wet geen dwingend recht
    bevat - en de regelgeving van de Nederlandse Golf
    Federatie, noch met de statuten.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME