Golfvereniging Dongen

Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 1: Algemeen

1.1       Daar waar het woord “hij” ,“zijn” of andere mannelijke aanduidingen wordt  gebruikt dient dit ook gelezen te worden als “zij” haar”, “zijn” of andere vrouwelijke aanduidingen.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1.      Naast de gewone (volwassen) leden kent de vereniging jeugdleden, namelijk spelers tot en met 21 jaar. Zij betalen een aangepaste (lagere) contributie. In de statuten worden de jeugdleden jonger dan 16 jaar aangeduid als aspirant leden.

2.2       In overeenstemming met de statuten is stemrecht tijdens ledenvergaderingen voorbehouden aan leden van 16 jaar en ouder.

2.3       Om lid te worden van de vereniging dient de kandidaat een inschrijfformulier in te vullen en te bezorgen bij de secretaris van de vereniging dan wel de door het bestuur aangewezen ledenadministrateur. De secretaris c.q. de ledenadministrateur controleert de gegevens en stuurt deze door naar de penningmeester. Deze stuurt het kandidaat-lid een contributienota. Het lidmaatschap gaat in na het voldoen van de contributienota.

2.4       Leden zijn verplicht, indien hun adres of telefoonnummer of e-mailadres wijzigt, dit zo spoedig mogelijk te melden aan de secretaris.

2.5       Het bestuur kan weigeren een kandidaat toe te laten als lid van de vereniging op de volgende gronden:

·         vanwege een eerdere ontzetting uit het lidmaatschap of opzegging door de vereniging;

·         indien het bestuur van mening is, dat toelating de belangen van de vereniging zou schaden.

2.6       Afhankelijk van de datum van aanmelding betaalt een nieuw lid in het eerste jaar een deel van de jaarcontributie als volgt:

·         bij aanmelding in het eerste kwartaal: 100 procent;

·         bij aanmelding in het tweede kwartaal: 75 procent;

·         bij aanmelding in het derde kwartaal: 50 procent;

·         bij aanmelding in het vierde kwartaal: 25 procent.

2.7       Het bestuur is gerechtigd in bijzondere gevallen, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur, de contributie van een lid te verlagen. Het bestuur kan aan deze verlaging voorwaarden verbinden.

2.8       De door de penningmeester toe te sturen jaarlijkse contributienota dient te worden voldaan (dit wil zeggen: dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de vereniging) vóór 1 december van het lopend jaar.

2.9       Bij niet tijdige betaling stuurt de penningmeester een aanmaning. Mocht wederom niet worden betaald binnen de in de aanmaning gestelde termijn, kan dit aanleiding zijn tot toepassing van artikel 7 lid 1 van de statuten: beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 3: Het bestuur

3.1       Het bestuur vergadert tenminste één keer per twee maanden en verder zo vaak als dit door tenminste twee bestuursleden noodzakelijk wordt geacht.

3.2       De secretaris stelt, in overleg met de voorzitter, een concept agenda op. Deze kan vooraf of ter vergadering worden aangevuld op suggestie van de overige bestuursleden.

Artikel 4: De voorzitter

4.1       De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering.

4.2       Hij stelt de agendapunten aan de orde in de volgorde zoals die aan de deelnemers bekend is gemaakt.

4.3       De voorzitter legt en onderhoudt namens de vereniging contacten met externe partijen. Dit echter onverlet de contacten die andere bestuursleden en een eventuele PR-functionaris vanuit hun functie kunnen leggen met externe partijen.

 

Artikel 5: De secretaris

5.1       De secretaris is belast met de uitvoering van de ledenadministratie en de handicapadministratie.

5.2       Hij onderhoudt de noodzakelijke schriftelijke contacten, zowel extern als intern binnen de vereniging.

5.3       Hij doet dit zoveel mogelijk via e-mail.

5.4       Hij maakt notulen van de vergaderingen en legt deze ter vaststelling voor aan de eerstvolgende vergadering.

5.5       Hij maakt in overleg met het bestuur een jaarverslag en agendeert dit voor de Algemene Ledenvergadering.

 

 

Artikel 6: De penningmeester

6.1       De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging.

6.2       Hij stelt de jaarlijkse resultatenrekening en de balans op en de toelichting hier op en legt die na overleg binnen het bestuur voor aan de Algemene Ledenvergadering.

6.3       Hij stelt de begroting op voor het komend jaar en legt die na overleg binnen het bestuur voor aan de Algemene Ledenvergadering.

6.4       Hij is gerechtigd uitgaven te doen die in de begroting zijn opgenomen. Uitgaven die niet zijn begroot en een bedrag van € 500,- te boven gaan moeten door het bestuur worden goedgekeurd.

6.5       Jaarlijks, bij voorkeur begin november, stuurt hij aan de leden de jaarlijkse nota voor de door hen verschuldigde contributie voor het komende jaar. Bij niet tijdige betaling stuurt hij een aanmaning, waarin hij een nieuwe uiterste termijn stelt waarbinnen de contributie moet zijn voldaan. Mocht het lid wederom in gebreke blijven, volgt toepassing van artikel 2.9 van dit reglement.

Artikel 7 : Algemene vergaderingen

7.1       De convocatie voor een Ledenvergadering wordt tenminste drie weken tevoren aan de leden toegestuurd, vergezeld van de te behandelen agenda.

7.2       Agendavoorstellen vanuit de vereniging dienen tenminste twee weken vóór het tijdstip van de vergadering bij de secretaris te worden aangeleverd.

7.3       Indien het bestuur besluit door de leden ingebrachte punten aan de agenda toe te voegen, zullen deze door de secretaris aan alle leden worden nagezonden.

7.4       De indiener(s) zal/zullen in de gelegenheid worden gesteld ter vergadering het agendapunt toe te lichten.

7.5       Wanneer in een algemene vergadering schriftelijke stemming plaats vindt, vormt de voorzitter uit de aanwezige stemgerechtigde leden een stembureau bestaande uit drie leden, geen bestuursleden zijnde.

7.6       Bij schriftelijke stemming worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd:

a. blanco en ondertekende stembriefjes;

b. stembriefjes die een persoon niet duidelijk vermelden of een persoon die niet als kandidaat gesteld is;

c. stembriefjes waarop meer of minder namen voorkomen dan het te verkiezen aantal personen.

7.7       De beslissing of bovengenoemde gevallen zich al dan niet voordoen ligt in twijfelgevallen bij het bestuur.

7.8       Ingeval er bij verkiezing van bestuursleden meer dan één vacature is en er zijn meer kandidaten dan vacatures, stelt de voorzitter de verkiezing voor elke vacature afzonderlijk aan de orde. Per vacature kan slechts éénmaal een stem worden uitgebracht.

 

Artikel 8: Commissies

8.1       De vereniging kent verschillende vaste commissies, waaronder met name de Wedstrijdcommissie, de Handicap- en Regelcommissie en de Baancommissie.

8.2       Het bestuur benoemt de commissieleden, met uitzondering van de leden van de Kascontrolecommissie. Dezen worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

8.3       Het bestuur kan commissies in het leven roepen voor bijzondere werkzaamheden of taken.

 

Artikel 9: De Wedstrijdcommissie

9.1       De voorzitter van de Wedstrijdcommissie is lid van het bestuur en verzorgt de communicatie tussen de commissie en het bestuur.

9.2       De Wedstrijdcommissie organiseert de verenigingswedstrijden, waaronder de maandbeker, een eventuele zomer- en/of wintercompetitie, de donderdagavondcompetitie en funwedstrijden, al dan niet bij bijzondere gelegenheden.

9.3       De wekelijkse dames- en herendag en de maandelijkse gemengde dag worden georganiseerd door aparte comités en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Wedstrijdcommissie.

9.4       De Wedstrijdcommissie stelt een wedstrijdprogramma op voor het hele jaar en publiceert dit in het clubhuis en op de website.

9.5       De Wedstrijdcommissie bepaalt de wedstrijdvorm en de regels volgens welke gespeeld wordt, met inachtneming van de door de NGF vastgestelde golfregels.

9.6       De Wedstrijdcommissie stelt belangstellenden in de gelegenheid zich voor wedstrijden in te schrijven conform het wedstrijd Reglement.

9.7       De Wedstrijdcommissie bepaalt de hoogte van het inschrijfgeld en schaft hiervoor prijzen aan.

9.8       Van haar financieel beheer legt de Wedstrijdcommissie verantwoording af aan de penningmeester, in door de penningmeester vast te stellen frequentie en vorm.

Artikel 10: Deelname aan  interne wedstrijden en competities

10.1     Leden zijn gerechtigd deel te nemen aan alle door de vereniging te organiseren interne wedstrijden en competities, mits zij voldoen aan de door de exploitant te stellen voorwaarden van abonnement of greenfee.

10.2     De Wedstrijdcommissie kan per wedstrijd een maximum aantal deelnemers vaststellen. Acceptatie vindt plaats in volgorde van (geldige) inschrijvingen

Artikel 11: Deelname aan externe wedstrijden en competities

11.1     Om de vereniging te vertegenwoordigen in externe wedstrijden, waaronder met name de NGF competitie, moet het lid speelrecht (abonnement) hebben op golfcentrum Dongen.

11.2     Het bestuur bepaalt, hoeveel en welke teams namens de vereniging deelnemen aan de NGF-competitie.

11.3     Het bestuur bepaalt de samenstelling van de teams voor de NGF competitie. Het kan deze bevoegdheid delegeren, bijvoorbeeld aan de Wedstrijdcommissie.

11.4     Ingeval er voor een team voor de NGF competitie méér kandidaten zijn dan er plaatsen beschikbaar zijn, komen in principe de kandidaten met de laagste handicaps bij voorrang voor een plaats in aanmerking.

11.5     De procedure voor afvaardiging namens de vereniging in externe wedstrijden niet zijnde de NGF competitie (zoals de Arendsen de Wolff Trofee, de Handicartwedstrijd en de Golf Journaalbeker) wordt bepaald door de Wedstrijdcommissie.

11.6     Ingeval van deelname aan de NGF-competitie doet het bestuur een voorstel aan de algemene ledenvergadering betreffende de kosten die voor rekening komen van de vereniging en betreffende een eigen bijdrage van de deelnemers. De algemene ledenvergadering beslist.

11.7     Ingeval van deelname aan overige externe wedstrijden namens de vereniging bepaalt het bestuur, welke kosten voor rekening komen van de vereniging en welke kosten voor rekening blijven van de spelers.

Artikel 12: De Handicap- en Regelcommissie (H&R-commissie)

12.1     Van de H&R-commissie maken in ieder geval deel uit het lid van het bestuur dat is belast met de handicapadministratie (normaliter de secretaris) en de (eventuele) clubreferee.

12.2     De H&R-commissie houdt toezicht op en neemt beslissingen met betrekking tot de volgende onderwerpen:

·         het toekennen, berekenen, administreren en publiceren van de playing en exacte (club)handicaps van alle (home) club leden volgens de regels van het actuele EGA-Handicap systeem van de NGF;

·         het geven van voorlichting aan leden over alle regels die betrekking hebben op het verkrijgen en berekenen van handicaps;

·         het afnemen van regelexamens en het verkrijgen van een clubhandicap;

·         het geven van richtlijnen aan de Wedstrijdcommissie en toezien op het naleven van de eisen voor qualifying wedstrijden;

·         het toepassen van de regels met betrekking tot CBA (Computed Buffer Adjustment: verlaging van de buffer in verband met bijzondere weers- en baanomstandigheden);

·         contact onderhouden met de Regiocommissaris en de Commissie Regels, Amateurstatus en Handicaps (CRASH) van de NGF;

·         contact onderhouden met Handicapcommissies van andere clubs wanneer leden overgaan naar een andere club.;

·         het adviseren over de lay-out van de scorekaart;

·         het bijhouden van baanrecords;

·         het bepalen van de stroke-index.

Artikel 13: De Baancommissie

De Baancommissie heeft als taak er op toe te zien dat op de baan gespeeld kan worden binnen de "Rules of golf".
Kort gezegd betekent dit dat de commissie in samenwerking met de baaneigenaar c.q. greenkeeper er zorg voor draagt dat bijvoorbeeld de hindernispalen op de juiste plaatsen staan en van de juiste kleuren zijn voorzien en dat vaststaat, of de baan qualifying is of juist niet.
 De Baancommissie doet haar werk in nauwe samenwerking met de H&R- en de Wedstrijdcommissie

 

 

Artikel 14: De Kascontrolecommissie

14.1     Onder Kascontrolecommissie wordt verstaan de commissie zoals bedoeld in artikel 15 lid 4 van de statuten.

14.2     Leden van de commissie worden benoemd voor een periode van niet langer dan twee jaar. In principe is jaarlijks het langstzittende lid aftredend (en niet herkiesbaar) en wordt een nieuw lid benoemd.

14.3     In het belang van de continuïteit kan de algemene ledenvergadering een reservelid benoemen, dat toetreedt tot de commissie indien één van de beide benoemde leden niet in staat of beschikbaar is om zijn functie uit te oefenen.

14.4     In het volgende jaar stelt het bestuur aan de algemene vergadering voor het reserve lid te benoemen als lid van de commissie. De algemene vergadering kan hier van afwijken.

Artikel 15: Privacy Policy

15.1     Golfvereniging Dongen voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 en de daaruit voortvloeiende verplichtingen

Artikel 16 : Slotbepaling

In gevallen waarin noch de Statuten noch dit Huishoudelijk Reglement voorzien, beslist het bestuur.

 

Dit Huishoudelijk Reglement, goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op  26 maart 2018,  zal alle vorige Huishoudelijke Reglementen vervangen en in werking treden op 27 maart 2018

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME